Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine - 2 izvršioca

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine - 2 izvršioca

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove - 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove - 1 izvršilac

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice - 1 izvršilac

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice - 1 izvršilac

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu