Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Red Plus“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Red Plus“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta statusa Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta statusa Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

Zahtjev nosioca projekta „KIPS“ d.o.o. Podgorica za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „KIPS“ d.o.o. Podgorica za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

RANG LISTA STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA

RANG LISTA STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA RANG LISTA E STUDENTEVE DHE NXENESVE TE SHKOLLAVE

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Montecco INC doo

Obavještenje o podnijetom zahtjevu - Montecco INC doo

Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava u oblasti kulture putem pomoći, donacija ili sponzorstava

Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava u oblasti kulture putem pomoći, donacija ili sponzorstava

Javni poziv za saradnju i partnerstvo za borbu protiv korupcije 

Javni poziv za saradnju i partnerstvo za borbu protiv korupcije   

Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu