Saziv za X sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi - Rendi i ditës për seancën e X

Saziv za X sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi - Rendi i ditës për seancën e X; Predlog Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica Propozim Vendimi për mbitatim në tatimin e të ardhurave të personave…

Javni konkurs za potrebe Službe skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Javni konkurs za potrebe Službe skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi Konkurs publik për nevoja të Shërbimit të kuvendit të komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz Obrazac za prijavu na slobodno radno mjesto/ Formular…

Saziv III sjednice Skupštine Gradske opštine Golubovci

Saziv III sjednice Skupštine Gradske opštine Golubovci Poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na III sjednicu Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Rješenje “Fishta Export Import” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje “Fishta Export Import” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Bekom-CO“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Bekom-CO“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Radinović Božidaru kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Radinović Božidaru kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „GP Mićoni“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „GP Mićoni“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu - Fishta Export Import d.o.o.

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu - Fishta Export Import d.o.o.