Entries by Snezana Vlahovic

Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansiranje nevladinih organizacija za 2018 godinu Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Tuzi, opredujeljenih nevladinim organizacijama za 2018 godinu Vendim mbi përcaktimin e fushave prioritare për financimin e organizatave joqeveritare për vitin 2018. Konkurs publik për shpërndarjen mjeteve nga buxheti i komunës së Tuzit, të planifikuara për […]