Entries by EnisaH

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII 1.Predlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi Propozim Vendimi mbi emërimin e sekretarit të Kuvendit të komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz, 2.Predlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad FK “Dečić”- Tuzi Propozimi i Vendimit për […]