Entries by EnisaH

Saziv Prve sjednice Skupštine Glavnog grada

Saziv Prve sjednice Skupštine Glavnog grada I sjednica: 6. jul 2018. godine 1. Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice, 2. Izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada – Podgorice

Dnevni red za VII posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glevnog grada- Tuzi / Rendi i ditës për séance e VII të veçantë të Kuvendit të Komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

Dnevni red za VII posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glevnog grada- Tuzi / Rendi i ditës për séance e VII të veçantë të Kuvendit të Komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz Propratni akt Odluke za bespravne objekte / Akti përcjellës për Vendim për objekte të paligjshme Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta […]