Entries by EnisaH

V sjednica Skupštine opštine Tuzi

Dnevni red V sjednice Skupštine opštine Tuzi- Rendi i ditës; Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta / Propozimi i Vendimit mbi kompensim për pajisje komunale të truallit ndërtimor; Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Poslovnika Skupštine opštine Tuzi / Propozimi i Vendimit mbi themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores së […]