Saziv za XIII sjednicu // Rendi i ditës për seancën e XIII

Saziv za XIII sjednicu

Rendi i ditës për seancën e XIII,

Predlog Odluke o imenovanju članova Skupštine Fudbalskog kluba „Dečić“

Propozim Vendimin mbi emërimin e anëtarëve të Kuvendit të Klubit të futbollit “Deçiq”