Konkurs za izradu idejnog rješenja grba i zastave Opštine Tuzi

Konkurs za  izradu  idejnog  rješenja  grba i zastave  Opštine Tuzi

Konkurs për hartimin e aktvendimit ideor të stemës dhe flamurit të Komunës së Tuzit