Saziv za VIII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e VIII

  1. Saziv za VIII sjednicu ; Rendi i ditës për seancën e VIII,

2. Propratni akt predlog za potpredsjednika ; Akti përcjellës propozimi për nënkryetarë ,

3. Saglasnost na odluku predsjednika za potpredsjednika ; Pëlqim në vendim të kryetarit për nënkryetarë,

4. Odluka o imenovanju potpredsjednika Vendim mbi emërimin e nënkryetarit,

5. Propratni akt predlog za potpredsjednika ; Akti përcjellës propozimi për nënkryetarë ,

6. Saglasnost na odluku predsjednika za potpredsjednika ; Pëlqim në vendim të kryetarit për nënkryetarë ,

7. Odluka o imenovanju potpredsjednika ; Vendim mbi emërimin e nënkryetarit ,

8. Predlog za V.D. sekretara Skupštine ; Propozim për U.D. të sekretarit të Kuvendit,

9. Rješenje o imenovanju V.D. sekretara Skupštine ; Aktvendimi mbi emërimin e U.D. të sekretarit të Kuvendit