Raspisan teneder za izradu glavnog projekta nastavka Bulevara Save Kovačevića do Ulice Zmaj Jovine u vrijednosti 40.000,00€

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za izradu glavnog projekta nastavka Bulevara Save Kovačevića do Ulice Zmaj Jovine procijenjene vrijednosti 40.000,00€.

PUP-om Podgorice predviđena je izgradnja nastavka Bulevara Save Kovačevića, podvožnjakom ispod željezničke pruge i veze sa ulicom Zmaj Jovinom, odnosno Bulevarom Josipa Broza. Od ulice Josipa Broza do Bulevara Save Kovačevića planom je predviđena izgradnja gradske saobraćajnice sa četiri trake, a prelaz pruge se obezbjeđuje podvožnjakom.

S obzirom da je predmetna saobraćajnica obuhvaćena sa četiri planska dokumenta detaljne razrade, a da Planom nijesu date detaljne smjernice za podvožnjak, sugeriše se izrada Idejnog rješenja kako bi se na najbolji način sagledali saobraćajno – tehnički elementi, usaglasio poprečni profil na cijeloj saobraćajnici i ocijenila ispunjenost uslova koji proističu iz Zakona o željeznici. Idejno rješenje podvožnjaka je potrebno dati droz varijante, a nakon izrade izvršiti evaluaciju, odnosno ocijeniti koja od predloženih varijanti je najoptimalnije rješenje. Na osnovu usvojenog rješenja uraditi Glavni projekat nadvožnjaka.

Na osnovu urađene tehničke dokumentacije na nivou Idejnog rješenja i Glavnog građevinskog projekta podvožnjaka ispod željezničke pruge i raskrsnice sa ulicom Josipa Broza u Podgorici vodiće se dalje aktivnosti vezane za izgradnju objekta: pribavljanje propisanih saglasnosti i odobrenja za građenje od nadležnih organa, procjena vrijednosti investicionog objekta, oglašavanje radova na izgradjni i dr.

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 20. 04.2018. godine do 13 sati.

Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

PG BIRO